Statut Fundacji „Szkoła Niezwykła”

[ do druku ]


Rozdział I
Postanowienia ogólne

— §1 —
Fundacja pod nazwą: „Fundacja Szkoła Niezwykła” ustanowiona przez Małgorzatę Izabellę Kruszewską – Przygodzką, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym przed notariuszem Marią Bołdok w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Wilczej 28/1 za numerem repertorium A 5559/2004, 27.09.2004 r. działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu.

— §2 —
Fundacja posiada osobowość prawną.

— §3 —
Siedzibą fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

— §4 —
Właściwym ministrem jest Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

— §5 —
1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Realizacja zadań statutowych Fundacji może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami.

— §6 —
Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i fundacji, prowadzących działalność niepozostającą w sprzeczności z jej celami.

— §7 —
Fundacja używa pieczęci podłużnej lub okrągłej z napisem: Fundacja Szkoła Niezwykła.

— §8 —
Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.


Rozdział II
Cele i zasady działania fundacji

— §9 —
Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej dla dobra ogółu, a w szczególności:
1. działalność charytatywna
2. nauka, edukacja, oświata i wychowanie
3. ochrona i promocja zdrowia
4. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
5. promocja i organizacja wolontariatu

— § 10 —
1. Fundacja realizuje swe cele między innymi poprzez prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego, wyłącznie w wymienionym poniżej przedmiocie:
a. 74.87.A – działalność związana z organizacją targów i wystaw;
b. 74.87.B – działalność komercyjna pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana;
c. 80.42.B – kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane;
d. 85.14.A – działalność fizjoterapeutyczna;
e. 85.14.F – działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała gdzie indziej niesklasyfikowana;
f. 85.32 – pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania, w tym opieka wychowawcza nad dzieckiem;
g. 91.33.Z – działalność pozostała organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana.
W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagał zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji publicznej, Fundacja będzie prowadziła taką działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji.
2. Fundacja realizuje swe cele między innymi poprzez prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego, wyłącznie w wymienionym poniżej przedmiocie:
h. 91.12.Z – działalność organizacji profesjonalnych
i. 91.33.Z – działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej niesklasyfikowana.
W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych rodzajów działalności będzie wymagał zgody, koncesji, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu administracji publicznej, Fundacja będzie prowadziła taką działalność tylko po uzyskaniu takiej decyzji.

— §11 —
Fundacja realizuje swój cel poprzez:
1. Wspieranie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów prowadzących działalność w zakresie edukacji, opieki i wychowania dzieci i młodzieży.
2. Wszechstronną działalność w zakresie rozwoju dzieci, szkolnictwa (w tym prowadzenie szkoły) i edukacji.
3. Wspieranie i prowadzenie inicjatyw o charakterze edukacyjnym, zdrowotnym oraz charytatywnym.

— §12 —
Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych podmiotów prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

— §13 —
1.Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach prawa.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie służącym realizacji celów statutowych.


Rozdział III
Majątek i dochody fundacji

— §14 —
1. Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1.200,00 zł (słownie jeden tysiąc dwieście złotych).

— §15 —
Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

— §16 —
Dochody Fundacji pochodzą z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. subwencji i dotacji pochodzących od krajowych i zagranicznych osób prawnych, instytucji państwowych i samorządowych, fundacji oraz przedsiębiorców,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
d. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,
e. działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
f. działalności odpłatnej pożytku publicznego, nie będącej działalnością gospodarczą w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
g. odsetek bankowych,
h. innych źródeł uznanych za dopuszczalne przez przepisy obowiązującego prawa.

— §17 —
Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

— §18 —
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

— §19 —
1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi".
2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
4. Fundacja nie może nabywać na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Zarządu Fundacji, członkowie Rady Fundacji, pracownicy Fundacji, oraz ich osoby bliskie.


Rozdział IV
Organy i sposób zorganizowania fundacji

— §20 —
1. Organami Fundacji są:
a) Rada Fundacji,
b) Zarząd Fundacji
2. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swej funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej, niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.


Rada fundacji

— §21 —
1. Rada Fundacji jest organem nadzoru nad działalnością Fundacji.
2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 3 do 6 osób.
3. Skład Rady Fundacji tworzony jest w następujący sposób: pierwszy członek Rady powoływany jest przez Fundatora, osoba ta następnie samodzielnie kooptuje dwóch kolejnych członków Rady, zaś w ten sposób wyłonione trzy osoby mogą wspólnie dokooptować kolejnych członków do składu Rady.
4. Kadencja całego składu Rady Fundacji trwa 3 lata – liczone od dnia powołania przez Fundatora pierwszego członka Rady. Członkiem Rady Fundacji można być przez nie więcej niż dwie kolejne kadencje.
5. Poza upływem kadencji członkostwo w Radzie ustaje z chwilą śmierci bądź odwołania członka Rady.
6. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przez Fundatora przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w § 28 ust. 3 lit a, c – z zastrzeżeniem, iż niezdolność będzie potwierdzona przez organy rentowe bądź stosowne zaświadczenie lekarskie, oraz lit. e.
7. Członkami Rady Fundacji nie mogą być:
a. członkowie innych organów Fundacji ani osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b. osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

— §22 —
Do Rady Fundacji należy:
a. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Zarządu Fundacji,
b. występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
c. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
d. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
e. uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,
f. ustanowienie organizacji wewnętrznej Fundacji,
g. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności zarządu oraz udzielanie mu absolutorium,
h. zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych zarządu i biura Fundacji.

— §23 —
Rada Fundacji na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Fundacji.

— §24 —
Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji, nie rzadziej niż 2 razy w roku. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji w celu składania wyjaśnień.

— §25 —
1. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tymże dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków.
2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczącego.

— §26 —
Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.

— §27 —
1. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
2. Udział osób wymienionych w pkt. 1 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.


Zarząd fundacji

— §28 —
1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, składa się od 2 do 3 osób i jest powoływany na okres 3 lat przez Fundatora.
2. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
3. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku:
a) złożenia rezygnacji,
b) podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,
c) choroby, ułomności lub utraty sił - powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
d) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,
e) przekroczenia 75 roku życia,
f) nienależytego wypełniania funkcji członka,
g) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

— §29 —
Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Fundatora.

— §30 —
Prezes z grona Zarządu wyznacza wiceprezesów.

— §31 —
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji.
2. Zarząd działa według regulaminu zatwierdzonego przez Radę Fundacji.

— §32 —
Zarząd Fundacji:
a. reprezentuje ją na zewnątrz,
b. opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy oraz preliminarz kosztów Fundacji,
c. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
d. sprawuje zarząd nad jej majątkiem,
e. przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,
f. ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
g. kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
h. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji,
i. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji,
j. powołuje kierowników zatwierdza regulamin organizacyjny zakładów.

— §33 —
Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji a także do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu.

— §34 —
Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy czym do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków.

— §35 —
Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

— §36 —
1.Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swych funkcji na podstawie umowy o pracę lub innej umowy o charakterze cywilnoprawnym i pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
2.Wysokość wynagrodzenia członków Zarządu określa Rada Fundacji.

— §37 —
1. Warunki pracy i płacy pracowników Fundacji określa Zarząd za zgodą Rady Fundacji.
2. Wynagrodzenie członków zarządu i pracowników Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków, bez naruszania zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.
3. Fundacja może zatrudniać wolontariuszy. Warunki świadczenia pracy przez wolontariuszy określa porozumienie między Fundacją a wolontariuszami oraz właściwe przepisy prawa.


Rozdział V
Działalność gospodarcza fundacji

— §38 —
1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą jedynie w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.
2. Wszelkie dochody Fundacji pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację jej celów statutowych.
3. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej w zakresie wymienionym w ust. 1 podejmuje Zarząd, który ponosi odpowiedzialność za tę działalność.
4. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.
5. Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej w danym zakresie, Fundacja uzyska wymagane zezwolenie, koncesję lub upoważnienie, jeżeli będzie to wymagane przez przepisy prawa.

— §39 —
Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
80.10.A Przedszkola
80.10.B Szkolnictwo podstawowe
80.10.C Działalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie przedszkoli i szkolnictwa podstawowego
80.21.A Szkolnictwo gimnazjalne
80.21.B Szkoły artystyczne niedające uprawnień zawodowych
80.21.C Szkolnictwo licealne ogólnokształcące
80.21.D Działalność edukacyjna Zespołów szkół w zakresie szkolnictwa ogólnokształcącego
80.22.C Szkolnictwo średnie ogólnozawodowe
80.22.E Placówki kształcenia praktycznego dla dzieci i młodzieży
80.30. A Szkolnictwo policealne i pomaturalne
85.31.A Całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży
85.32.A Żłobki


Rozdział VI
Zmiana statutu

— §40 —
1. Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Fundator z inicjatywy własnej oraz na wniosek Rady Fundacji lub Zarządu.
2. Zmiana Statutu nie może dotyczyć istotnej zmiany celu Fundacji.


Rozdział VII
Odznaki i tytuły honorowe

— §41 —
1. Fundacja może ustanowić odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji oraz jej celów.
2. Osobom fizycznym i prawnym, jeśli przekażą na rzecz Fundacji środki finansowe stanowiące istotne wsparcie dla jej działalności, mogą być przyznawane tytuły honorowe.
3. Tytuły honorowe mają charakter osobisty.


Postanowienia końcowe

— §42 —
Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

— §43 —
Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

— §44 —
Po śmierci Fundatora wszelkie obowiązki przechodzą na Radę Fundacji.

— §45 —
Fundacja składa Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.
patronat medialny

Kiki-Mora Zwierciadło

dolaczyli do nas

Barbara Kaczmarowska-Hamilton : Portrecistka rodziny królewskiej Sir Ken Robinson Access Consciousness

 


Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS! statystyka Katalog Stron www

projekt: Julian Cenkier  |  wsparcie techniczne zapewnia: webmania